ravago veliki

Do svoje zemlje i u susednoj opštini

Do svoje zemlje i u susednoj opštini

Oko 8.600 zahteva, uglavnom iz Vojvodine, za vraćanje oduzete imovine.  Potražuje se poljoprivredno zemljište koje je bilo predmet komasacije

Bivši vlasnici ili naslednici poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta oduzetog u posutpku komasacije, odnosno arondacije će zahvaljujući donetoj uredbi moći će se nadaju da će im ono biti vraćeno, ako ne u matičnoj opštini, onda u susednim.

Naime, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koji bi najzad trebalo da reši pitanje oduzete imovine u posutpku komasacije, odnosno arondacije zemljišta.

Kako je za “Dnevnik” izjavila direktorka novosadske Područne jedinice Agencije za restituciju Jelena Selaković, u zakonskom roku je podneto oko 8.600 zahteva, uglavnom iz Vojvodine, za vraćanje oduzete imovine, kojima se potražuje poljoprivredno zemljište koje je bilo predmet komasacije. Naša sagovornica pojašnjava da su usvojenom uredbom uređeni kriterijumi za vraćanje poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta u javnoj svojini Srbije na području katastarskih opština u kojima je, nakon oduzimanja, sproveden postupak komasacije, odnosno arondacije, kao i kriterijumi za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta, koje se ne vraća u postupku oduzete imovine. Po njenim rečima, ova Uredba, trebalo bi u velikoj meri da olakša i ubrza postupak restitucije kada je reč o vraćanju poljoprivrednog zemljišta u komasiranom području.

„Definisan je pojam komasacione mase iz člana 24. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i on podrazumeva komasirano poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište na području lokalne samouprave na kojoj je bilo oduzeto zemljište ili komasirano područje susedne opštine“, objašnjava Jelena Selaković.

Za podnosioce zahteva za vraćanje oduzetog zemljišta ističe Jelena Selaković, važna novina je to što je vraćanje predviđeno utvrđenim redosledom - dok se ne iscrpi utvrđena površina i to tako što se prvo vraća zemljište iz katastarske opštine gde je ono bilo, zatim iz bilo koje susedne katastarske opštine na području iste lokalne samouprave, potom s ostalih katastarskih opština na području lokalne samouprave i na kraju iz bilo koje susedne opštine.

„Ako je na katastarskoj parceli izgađen neki objekat ili više njih, koji su u funkciji na dan stupanja na snagu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja, neće se vraćati pravo svojine na onoj površini katastarske parcele koja se nalazi ispod objekta i koja služi za njegovu redovnu upotrebu, te da će se zemljište za redovnu upotrebu određivati na osnovu nalaza i mišljenja veštaka. Ukoliko tržišna vrednost objekta prelazi vrednost katastarske parcele ili ukoliko je izgrađen veći broj objekata koji su na dan stupanja Zakona u funkciji navodnjavanja, parcele na kojima se nalaze neće se vraćati“, kaže Jelena Selaković.

Takođe, dodaje naša sagovornica, ovim aktom je utvrđeno da će Uprava za poljoprivredno zemljište u roku od 15 dana od stupanja na snagu, a nakon što Agencija za restituciju dostavi podatke o površinama koje se potražuje u katastarskim opštinama, u kojima je nakon oduzimanja sprovedena komasacija, utvrditi katastarske parcele u državnoj svojini u površini koja će biti dovoljna da se do kraja sprovede postupak vraćanja imovine.

„Uprava će voditi računa da se među njima ne nađu one koje su u trenutku stupanja na snagu ovog akta u zakupu na osnovu saglasnosti na investicioni plan, koji je dala nadležna komisija u skladu sa propisima kojima je uređeno pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, kao i one date u zakup po osnovu vlasništva nad infrastrukturom i one date u zakup do čijeg je isteka ostalo više od deset godina“, zaključuje Jelana Selaković.

Sve ide utvrđenim redosledom

Za podnosioce zahteva za vraćanje oduzetog zemljišta, ističe Jelena Selaković, važna novina je to što je vraćanje predviđeno utvrđenim redosledom - dok se ne iscrpi utvrđena površina i to tako što se prvo vraća zemljište iz katastarske opštine gde je ono bilo, zatim iz bilo koje susedne katastarske opštine na području iste lokalne samouprave, potom s ostalih katastarskih opština na području lokalne samouprave i na kraju iz bilo koje susedne opštine.

„Ako je na katastarskoj parceli izgađen neki objekat ili više njih, koji su u funkciji na dan stupanja na snagu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja, neće se vraćati pravo svojine na onoj površini katastarske parcele koja se nalazi ispod objekta i koja služi za njegovu redovnu upotrebu, a zemljište za redovnu upotrebu određivaće se na osnovu nalaza i mišljenja veštaka. Ukoliko tržišna vrednost objekta prelazi vrednost katastarske parcele ili ukoliko je izgrađen veći broj objekata koji su na dan stupanja Zakona u funkciji navodnjavanja, parcele na kojima se nalaze neće se vraćati“, kaže Jelena Selaković.

(Dnevnik)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera