ravago veliki

Iz Ravaga stižu jedinstveni premiksi za organsko stočarstvo

 Iz Ravaga stižu jedinstveni premiksi za organsko stočarstvo

Kompanija Ravago Chemicals atestirala je premikse namenjene mlečnim kravama, različitim kategorjima svinja, živini namenjenoj za tov, proizvodnju jaja

Organska proizvodnja je tema o kojoj često slušamo, kao o velikoj šansi za naše stočarstvo, prvenstveno zbog resursa koje Srbija ima. Međutim, zainteresovani proizvođači, čak i oni koji su već u sistemu organske proizvodnje, morali su da uvoze odgovarajuće vitaminsko – mineralne predsmeše, popularno zvane premiksi.

Kompanija Ravago se, imajući to u vidu, potrudila da izađe u susret farmerima koji se bave organskom proizvodnjom i za njih je napravila paletu premiksa koje mogu da koriste u svom poslu.

 - Izrada dokumentacije za vitaminsko-mineralne predsmeše pogodne za organsku stočnu hranu je prilično dug i zahtevan proces. Atestiranje proizvoda smo uspešno priveli kraju u martu ove godine. S obzirom na to da se svi Ravago premiksi, kako oni namenjeni konvencionalnoj, tako i oni koji su pogodni za organsku proizvodnju proizvode u skladu sa najoštrijim zahtevima u pogledu sledljivosti sirovina, kontrole procesa i završne kontrole, tehnički smo vrlo lako obezbedili uslove za proizvodnju ovih specifičnih proizvoda, objašnjava Edvard Šerko, tehnolog i nutricionista u kompaniji Ravago Chemicals i dodaje da premiksi namenjeni organskoj ishranu životinja, sadrže isključivo dodatke odobrne po direktivi EC 1831/2003 i Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije i to u maksimalno dozvoljenim količinama, što propisuje niz direktiva EC.

Trenutno, su atestirane tri grupe proizvoda.

U prvoj su proizvodi namenjeni organskoj proizvodnji mleka. Ravago premiks za visokomlečne krave ORG dozira se u količini do 200 g/grlu/dan, a premiks za krave u laktaciji ORG u količini 100 – 150 g/grlu/dan. Atestiran je i premiks za zasušene krave ORG koji se dozira u količini 100 g/grlu/dan. Svi ovi premiksi su, kako naglašava Šerko, koncipirani tako da obezbeđuju sve potrebe grla u makro i mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa. To je posebno važno jer farmerima značajno smanjuje broj sertifikovanih sirovina koje moraju nabavljati.

U drugu grupu sertifikovanih proizvoda spadaju vitaminsko-mineralne predsmeše namenjene organskom uzgoju svinja. To su premiksi za prasad, krmače i tovna grla. Svi su 2,5%, odnosno doziraju se u količini 25 kg/T hrane. I ova grupa premiksa je osmišljena tako da obezbeđuje sve potrebe grla u makro i mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa.

U trećoj grupi proizvoda namenjenih za organsku proizvodnju živinskog mesa i jaja nalaze se premiksi za piliće za proizvodnju mesa yucca ORG 2%. To je jedini premiks ovog tipa pogodan za organski uzgoj živine sa kokcidiostatskim efektom. i premiks za proizvodnju mesa ORG 2%. treći proizvod ove grupe je premiks za koke nosilje 2,5%ORG. Kao i u slučaju prethodno nabrojanih proizvoda i  premiksi namenjeni živini obezbeđuju sve potrebe grla u makro, mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa. Jedino je kokama potrebno dodavati izvesnu količinu krede, odnosno kalcijum karbonata. Ovi premiksi su pogodni za organski uzgoj sve živine ( gusaka, pataka, ćuraka, morki ).

Tržište organskih premiksa je još uvek nedovoljno razvijeno. Međutim, kako naglašava Edvard Šerko, postoji značajno interesovanje u zemljji, ali i u regionu. Ravago je prva kompanija koja je atestirala ove proizvode za tržište Srbije i zemlje CEFTA. Sledeći korak je atestiranje istih proizvoda za izvoz u EU. Ravago već ispunjava sve potrebne uslove za to, ali trenutno ne postoji domaća firma koja bi mogla da izda ateste za EU.

S. Kuprešanin

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera