ravago veliki

Život sela: Voćari ostali bez roda

Život sela: Voćari ostali bez roda

List "Poljoprivrednik" donosi reportažu iz nadaleko poznatog voćarskog kraja - sela Brestovik kod Grocke

Nadaleko ­poznatim ­voćarima ­Brestovika­ kod ­Grocke ­Dunav­ je ­pred ­nosom, ­ali ­od ­toga ­oni, kako­ kažu,­ nemaju ­nikakve­ koristi.­ Gotovo­ ni­ u­ jednom­ od­ brojnih­ voćnjaka ili vinograda­ nema sistema ­za ­navodnjavanje. Gotovo ­neverovatno ­za ­opštinu ­Grocka­ koja­ već ­više ­od ­pola­ veka slovi­ za srpsku­ Kaliforniju, ­odnosno ­bogomdani­ voćarsko-vinogradarski­ (k)raj.­

Od­ ukupno­ 14.300­ hektara­ obradivih­ površina, 4.500­ hektara­ čine ­voćnjaci ­i ­vinogradi ­po ­čemu zauzima­ sigurno­ prvo­ mesto­ među ­svim­ lokalnim­ samoupravama u Srbiji. Koliko ­je zemlja­ u ovom ­kraju ­plodna ­najbolje ­je ­opisao ­poznati­ pisac ­Momo ­Kapor,­ koji ­je ­svojevremeno ­napisao: "Da­ na nju­ baciš­ dugme,­ niklo­ bi­ odelo,­ toliko­ je­ rodna."­

Poznati proizvođač­ Živoslav­ ­Žika ­Kovačević ­na ­to ­dodaje ­da ­brestovička ­zemlja ­kad ­je­ kupiš vredi­ za­ sve ­pare. ­Nekada­ je, ­kažu­ Brestovičani,­ svaka­ od 250­ kuća­ u­ selu­ imala­ vinograd,­ a ­samo jedna ­njiva ­u ­ataru ­nije ­bila­ pod­ voćem.­Vremena­ su­ se,­ međutim,­ promenila, napredovala­ je­ proizvodnja sadnica,­ stvorene ­su­ nove ­sorte,­ usavršena­ je­ tehnologija sadnje­ i­ berbe,­ ali­ uprkos svekolikom­ napretku,­ u­ brestovičke ­voćnjake ­još ­uvek ­nije­ doprla ­voda.

- ­Nisu­ samo­ voćari ­Brestovika ­bez­ vode.­ Takvo ­je,­ nažalost, ­stanje ­i ­u­ svim­ drugim ­selima gročanske­ opštine. ­Iako teritorijalno­ i­ adminstrativno ­potpadamo ­pod ­grad­ Beograd ­nijedna vlast, ­kako ­u­ opštini,­ tako ­i ­u ­gradu, ­do­ sada ­nije ­ništa ­uradila ­da ­Grocka, ­njena ­sela­ kao ­i ­atar imaju­ vodu, organizovane­ i­ uređene­ sisteme­ za­ zalivanje,­ kaže­ Dobrica Kuzmanović, ­odnedavno savetnik­ predsednika ­opštine­ Grocka za­ poljoprivredu. Kuzmanović­ ističe ­da ­to ­nije ­jedina nevolja ­koja­ muči­ voćare ­gročanskih­ sela.

 - ­Još ­uvek­ nije ­rešeno ­pitanje­ protivgradne­ odbrane,­ kao ni ­osiguranja ­voćnjaka ­i ­plodova. Opština­ već ­godinama ­nema dovoljno­ lansirnih­ stanica ­i ­raketa, ­kao ­ni ­obučene ­strelce, a ­voćari sredstva ­da ­postave ­protivgradne­ mreže ­I ­plate ­osiguranje.­ Koliko ­je ­to­ veliki ­problem ­pokazalo se ­18. ­juna ­kada su ­gradonosni ­oblaci ­za samo­ petnaestak­ minuta ­uništili ­većinu ­voćnjaka ­u Brestoviku, ­Kamen ­Dolu, ­Ritopeku, Boleču, objašnjava ­Kuzmanović, ­ističući da ­su ­voćari, ­po nalazima ­opštinske­ komisije,­ pretrpeli višemilionsku­ štetu,­ kao­ i da ­će ­rešavanje­ tih pitanja ­u narednom­ periodu­ biti­ među prioritetnim­ zadacima­ aktuelne ­vlasti ­u­ Grockoj. Brestovik­ je­ priroda­ bogato ­obdarila. ­Pre ­svega ­zemljištem koje ­po ­svom ­sastavu ­najviše ­odgovara ­uzgoju voća, ­ali i ­mikroklimom­ što ­doprinosi da­ svaka­ breskva,­ pogotovo nektarina,­ ima­ poseban,­ specifičan­ ukus, ­zbog­ čega ­je ­kupci,­ kako­ domaći,­ tako­ i­ inostrani, ­najviše­ i­ traže.

 -­Ovde ­i ­u ­susednim­ selima uvek ­ima­ manjih ­ili ­većih ­otkupljivača­ s­ različitim­ kapacitetima­ hladnjača.­ Cena­ voća zavisi,­ naravno, ­od­ kvaliteta­ što ­je ­pogotovo ­došlo ­do ­izražaja poslednjih godina­ zbog ­povećanog ­interesovanja ­za ­izvoz u ­Rusiju, ­kaže ­dobar ­poznavalac ­prilika ­u ­selu Sreten ­Bata Marković, član ­Saveta ­mesne­ zajednice, ­a ­jedno ­vreme ­i predsednik ­sela.

Marković objašnjava ­da ­se ­selo ­ni ­po ­čemu, ­osim ­u ­nekim svojim­ specifičnostima,­ ne­ razlikuje­ od­ drugih­ u­ opštini. Ima­ vredne ­voćare ­i ­vinogradare,­ ali ­nema­ izgrađenu ­infrastrukturu­ kako­ bi­ voćarstvo­ bilo­ još­ više­ razvijeno.­ Osim što­ je, ­ako ­se ­izuzmu ­privatno ­izgrađeni ­vodovodi, ­nerešeno pitanje ­vodosnabdevanja, ­kao ­i ­kanalizacije, ­problem ­je ­i ­što je ­svega ­30 odsto ­atarskih ­puteva pošljunčeno, ­a­ komunalna ­higijena ­na ­veoma ­niskom ­nivou.

 -­Veliki ­je­ broj ­divljih ­deponija ­i ­nije ­organizovano ­odnošenje ­smeća ­ni ­iz ­sela ­ni ­iz­ atara. ­Nije rešeno ­ni ­pitanje ­otpadnih­ voda,­ kaže­ Marković,­ napominjući­ da­ žitelji­ sela, uprkos ­tome, lokalnom­ komunalnom­ preduzeću ­"Ekogrocka" ­redovno ­plaćaju ­mesečnu ­nadoknadu­ iako usluga ­nije izvršena.

Domaćin­ Živoslav­ Žika ­Karaklajić ­kaže ­da ­su ­se­ lokalne vlasti ­u ­Grockoj smenjivale,­ali ­da ­nijedna­ do­ sada ­nije ­imala ­puno ­sluha ­za ­poljoprivredu.

-­Da ­je ­drugačije, ­bile ­bi ­već ­izgrađene ­crpne­ stanice ­i ­dovedena ­voda ­u ­voćnjake, ­ali ­o ­tome­ se uvek ­više ­pričalo ­nego što­ je­ konkretno­ nešto­ urađeno,­ kaže­ Žika­ koji­ se­ voćarstvom ­bavi ­od rane ­mladosti ­I ­danas ­važi ­za ­jednog ­od ­najuglenijih ­proizvođača ­u ­gročanskom­ kraju. Sa suprugom­ Aurikom­ Žika ­obrađuje ­ukupno­ 12­ hektara ­zemlje. ­Sve ­obradive ­površine ­su praktično­ pod­ voćem,­ jer, ­kako­ kaže,­ u­ Brestoviku,­ zbog­ zemljišta­ takvog­ kakvo­ jeste­ i klime, ­ništa drugo­ i ­ne ­uspeva.

-­Bilo­ je ­nekad ­u ­našem ­ataru ­poprilično ­vinograda, ­nije bilo ­kuće ­bez ­dobrog ­vina. ­Danas ­nije više ­tako,­ jer ­mlade­ taj posao­ mnogo ­ne ­zanima i ne ­znaju ­da ­uživaju ­u ­njemu, ­kaže Žika­ koji, bez­ obzira­ na­ posao­ u­ voćnjaku, ­i ­dalje ­"za­ svoju ­dušu" na­ jednom­ hektaru­ održava­ vinograd,­ jer­ se­ po­ tome,­ smatra, prepoznaje ­pravi ­domaćin. Karaklajići­ kažu ­da ­gotovo ­nema­ voćne ­vrste koju ­nisu ­probali­ da­ gaje.­ Poslednjih­ godina­ su­ uglavnom­ orijentisani­ na nektarinu ­koja ­u njihovim ­voćnjacima ­zauzima ­centralno ­mesto i­ gaje­je­ na ­površini ­od ­osam­ hektara. ­Domaćini kažu­ da­ je,­ u odnosu­ na­ breskvu,­ zbog­ svoje­ sočnosti­ i­ specifičnog­ ukusa, nektarina ­najtraženija i, ­po­ nepisanom­ pravilu, ­ima­ dobru ­cenu. ­Ove­ godine ­je, ­kažu, ­grad ­"obrao" ­dobar ­deo ­roda ­pa se ­ne mogu­ pohvaliti ­količinom.

-­Za ­ono ­što ­je ­"preživelo", ­u­ zavisnosti ­od ­kvaliteta, ­može ­da ­se ­dobije ­40-80 ­dinara ­po kilogramu, ­kaže Žika ­koji ­voće ­u glavnom­ plasira ­u ­"Maksi" ­diskonte ­ili ­mu­ rod­ odnose ­i veliki ­otkupljivači­ s ­kojima ­ima­ dobru saradnju.

Slaviša ­Pavić ­se ­nakon ­završene ­osnovne ­škole ­opredelio ­da ­se ­uz oca ­Mijata, ­poljoprivrednika, ­posveti­ isključivo voćarstvu ­i ­vinogradarstvu. ­Pavići ­gaje ­voće­ na 7,5­ hektara, od ­čega ­breskva,­ najviše ­nektarina, zauzima ­trećinu ­površina, ­a ­ostalo ­su ­zasadi kajsije, ­jabuke,­ šljive, ­trešnje...­ Imaju ­i vinograd­ na­ pet­ hektara­ u­ kome­ dominiraju­ isključivo­ stone sorte.

-­Svi ­vinogradari ­u ­selu ­su ­po ­pravilu ­i ­voćari. ­Tradicionalno­ su­ opredeljeni­ za­ stone­ sorte­ za­ razliku­ od­ komšija Smederevaca­ koji­ više­ gaje­ vinske­ sorte.­ Grožđe­ uglavnom prodajemo ­na veliko ­na ­pijaci ­u ­obližnjem­ selu ­Udovice, ­a ­cena ­zavisi ­od­ ponude­ i­ potražnje. ­Lane ­smo ­bili zadovoljni ­i rodom ­i ­cenom,­ a­ ove­ godine ­grožđa­ će ­zbog ­grada ­biti znatno manje ­i ­ne očekujemo­ bilo ­kakvu ­zaradu, ­objašnjava ­Slaviša ­uz napomenu ­da ­su ­lane­ sve ­proizvedeno­ voće preko ­otkupljivača plasirali ­u ­Rusiju, ­ali ­da ­ovog­ leta ­nemaju­ šta ­da ­prodaju. Gradonosni ­oblaci su ­18. ­juna ­Pavićima ­uništili ­najveći deo ­voćnjaka. ­Posebno ­su ­stradale ­breskve ­i ­stari ­zasadi jabuke ­u ­kojima­ je­ šteta ­gotovo ­stoprocentna.

-­Opštinska ­komisija ­je ­izašla ­na­ lice­ mesta, ­utvrđeno ­je stanje ­u ­voćnjacima. ­Sada ­čekamo ­na izveštaj ­i ­zvaničnu ­procenu ­štete, ­kaže ­Slaviša koji, ­bez­ obzira ­što ­nije ­osigurao zasade,­ očekuje bilo ­kakvu ­pomoć ­od ­lokalne ­samouprave ­i ­grada ­Beograda. Pomoći ­od ­grada ­Beograda, ­iako ­s ­izvesnom­ dozom ­nepoverenja, ­nadaju ­se ­i ­u­ domaćinstvu ­Zorana­ Mladenovića ­kojem­ je led veličine ­oraha ­18. ­juna ­oštetio ­voćnjake ­ u stopostotnom iznosu.

-­Ni ­do­ sada ­od­ grada ­i ­lokalne ­samouprave ­u ­Grockoj ­za ­nas voćare ­nije ­bilo ­puno ­pomoći,­ ali nikad, ­nijedne ­godine ­nije bilo ­ni ­takve ­štete, ­kaže Zoran,­ ističući ­da ­ukoliko ­u ­dogledno ­vreme ne ­stignu ­neka ­pomoć­i­ olakšice, ­ozbiljno ­razmišlja ­da ­proda ­pre­ par­ godina ­kupljen ­nov ­kamion za prevoz robe ­kako ­bi ­sa ­sinom ­Miroslavom, ­koji ­je ­odlučio ­da ­s ­porodicom­ ostane­ na porodičnom­ imanju, ­mogao­ da ­obnovi ­voćnjak­i nastavi­ dalje proizvodnju. Mladenovići ­se ­sa ­11 hektara ­pod­ voćem­ ubrajaju ­među ­veće proizvođače ­u ­selu. ­Opredeljeni ­su ­najviše ­za ­breskvu, nektarinu ­i ­jabuku, ­a ­na­ jednom­ hektaru ­imaju ­i vinograd ­sa ­isključivo­ stonim­ sortama.­ Glavni­ proizvod­ iz­ njihovog­ voćnjaka­ je nektarina­ zbog, ­kako ­kažu, ­dobre ­prođe ­i ­relativno ­povoljne otkupne ­cene. ­Imaju ­i ­hladnjaču­ kapaciteta ­tri ­tone,­ ali ­ove godine ­je ­nisu­ ni ­uključili, ­jer, ­kažu, nemaju ­šta ­da ­čuvaju. Iako ­im ­je ­većina ­voćnjaka ­od ­Dunava­ udaljena ­svega ­200 ­metara, Mladenovići ­ne navodnjavaju ­nijednu ­voćku.­ To­ im,­ kažu, ne ­predstavalja ­toliki ­problem ­koliko nemoć­ pred ­gradonosnim ­oblacima.­ Do ­sada ­nisu ­osiguravali ­ni ­zasad ­ni ­rod,­ ali poučeni ­ovim lošim ­iskustvom,­ ozbiljno ­razmišljaju ­o ­tome.

Domaćinstvo ­Nenada ­Tanaskovića ­je ­sve­do­ove godine ­manje-više­ redovno­ uplaćivalo ­polisu ­osiguranja ­za ­gotovo­ sve voće­ koje ­gaje ­na­ 14 hektara. ­I ­retko ­se, ­kaže ­Nenad,­ događalo da ­su ­morali ­da ­od­ osiguravajućih ­kuća ­zbog ­prirodnih ­nepogoda ­bilo ­kada­ traže­ nadoknadu­ štete. Ovog ­puta ­nisu ­uplatili polisu ­osiguranja, ­ni­sam i ­ne znaju ­zašto. ­I­ za ­nevolju, ­dogodilo­ se­ ono­ najgore,­ od­ grada­ su­ stradali­ voćnjaci­ pod­ breskvom ­i ­nektarinom,­ jabuke, ­kajsije, ­šljive, ­kao ­i ­dva ­hektara pod­ vinogradima. Šteta ­na ­pojedinim mestima­ iznosi ­I ­do­100 odsto, ­a ­negde ­će ­biti ­kakvog-takvog ­roda.

-­Uspeli­ smo­ da­ oberemo­ nešto ­višanja ­i ­deo­ stabala ­trešanja, ­a ­u­ ostalim­ voćnjacima ­ovog ­leta uglavnom ­nemamo ­šta više ­da ­beremo, objašnjava ­Nenad ­kome ­u ­svakodnevnom ­radu pomaže­sin­ Dušan ­čija ­je ­odluka ­da ­nakon ­završene ­srednje škole­ ostane ­na ­imanju ­i ­nastavi­ porodičnu tradiciju ­gajenja voća, ­koju ­je ­svojevremeno ­započeo ­Nenadov­ deda­ Petar. I ­upravo ­zbog ­toga, bez­ obzira ­na ­svu ­nastalu ­štetu, ­zbog Dušanove ­budućnosti, ­Nenad ­ne razmišlja ­da odustane­ od­ voćarstva ­i ­vinogradarstva.

-­Očekujemo­ neku ­pomoć­ od­ grada ­Beograda. ­Ako ­je ­bude, ­dobro ­je, ­a ­ako ­ne,­ nastavićemo ­kao I ­do ­sada ­da ­se ­snalazimo ­kako ­znamo ­i ­umemo­ i­ koliko ­nam­ sredstva ­kojima raspolažemo dozvoljavaju, ­zaključio ­je ­Nenad. Brestovički ­voćari­ su ­ovog­ leta ­ostali ­bez ­očekivanog ­roda.­ Nepogoda ­ih ­je ­zatekla ­nepripremljene, ­jer ­većina ­njih, ­a tako­ je­ već­ godinama,­ ne­ osigurava­ proizvodnju­ u­ koju­ dosta ulažu. ­Da ­li ­će ­ih ­to ­u­ budućnosti ­naterati ­da ­razmišljaju ­na drugačiji način, ­ostaje ­na ­njima­ da­ sami­ odluče.­ U­ ovom­ momentu ­im je ­potrebna ­pomoć ­i ­zato ­s nestrpljenjem ­očekuju ­izveštaj opštinske ­komisije ­i ­procenu ­štete. ­Bilo­ bi ­dobro­ da­ lokalna samouprava ­u ­Grockoj, ­kao ­i ­grad ­Beograd­u čine ­sve ­da oštećenim ­voćarima ­olakšaju ­stanje ­u kome­ se­ nalaze ­i ­istovremeno, ­zarad ­bolje ­budućnosti, ­porade­ na ­planovima ­za ­navodnjavanje ­I ­jačanju ­sistema ­protivgradne ­odbrane.

Kosta ­Rajević, Poljoprivrednik

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera