ravago veliki

Za kontrolu plodnosti zemljišta 115 miliona dinara iz budžeta

Za kontrolu plodnosti zemljišta 115 miliona dinara iz budžeta

Sredstva kojima se pokriva do 100 odsto troškova kontrole mogu da dobiju savetodavne službe sa teritorije centralne Srbije

U toku je konkurs Uprave za poljoprivrednio zemljište za dodelu sredstava za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara i u visini učešća do 100% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na dobijanje sredstva za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta može da ostvari Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta: privredno društvo sa sedištem na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina  koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova koji su propisani zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede

Uslov je da je u okviru izvršene Kontrole plodnosti utvrdila osnovne parametre plodnosti zemljišta i to: reakciju zemljišta (vrednost pH), aktivnu i supstitucionu kiselost, vlažnost zemljišta, sadržaj slobodnog kalcijum karbonata, sadržaj organske materije (sadržaj humusa), sadržaj ukupnog azota koji može da bude utvrđen i računskim putem iz sadržaja organske materije, sadržaj lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5 i sadržaj lakopristupačnog kalijuma u obliku K2O. 

Potrebno je da  je kontrola plodnosti izvršena za obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za parcele najmanje površine 0,1 ha, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), za najviše 10 uzoraka po poljoprivrednom gazdinstvu.

Kontrole mogu da se obave kod fizičkog lica koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar, kao i kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo i parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti upisao u Registar i čije gazdinstvo ima aktivan status.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva po pojedinim poslovima Kontrole plodnosti po jednom analiziranom uzorku za:

- izlazak na teren i uzorkovanje prosečnog uzorka zemljišta do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

- laboratorijsku analizu uzorka do 1.100 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

- sačinjavanje i dostavu preporuke do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 1.09.2018. godine.

O uslovima za konkurisanje za dobijanje ovih sredstava može se pogledati ovde.

(Agrosmart)

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera