delta

Pokrajina daje 520 miliona dinara za lokalni razvoj

 Pokrajina daje 520 miliona dinara za lokalni razvoj

Novac je namenjen stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenju turističkih potencijala, povećanje zaposlenosti i slično.

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisala je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenje turističkih potencijala, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

Specifični ciljevi javnog konkursa su povećanje lokalne i regionalne konkurentnosti, unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave, razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i konkurentnosti turističke ponude, obezbeđenje dostupnosti i funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje, podrška ruralnom razvoju, zaustavljanje procesa depopulacije i podsticanje procesa demografskog oživljavanja jačanjem privredne aktivnosti i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Iznos sredstava po ovom konkursu je 520.000.000,00 dinara.

Novac koji se bude dodelio po javnom konkursu namenjen je za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i slično). 
Pod poslovnom infrastrukturom, u smislu ovog javnog konkursa, podrazumevaju se poslovni objekti za obavljanje proizvodne ili uslužne delatnosti, industrijske zone, radne zone, poslovni inkubatori, industrijski parkovi, tehnološki parkovi sa pratećom infrastrukturom.

Pod turističkom infrastrukturom, u smislu ovog javnog konkursa, se podrazumevaju objekti za informisanje, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista sa pratećom infrastrukturom (turistički informativni centri, objekti nautičkog turizma, kupališta i plaže, uređenje obale reka i jezera, parterno i pejzažno uređenje prostornih celina, bazeni, velnes objekti, tematski i zabavni parkovi, zabavno rekreativne staze i putevi, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i pešačke staze, izložbeni objekti, kongresni objekti i drugi objekti sa turističkom namenom i sadržajima). 

Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu na javni konkurs.

Javni konkurs je otvoren od 05.01.2018. godine do 19.01.2018. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 19.01.2018. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Tekst konkursa sa uslovima konkurisanja, potrebnom dokumentacijom kao i kreiterijumima za dobijanje sredstava može se pogledati ovde.
 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera