ravago veliki

Produžen rok za povoljne kredite, kamata 1 i 3 odsto

 Produžen rok za povoljne kredite, kamata 1 i 3 odsto

Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari ovo pravo do 1. decembra pravo pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila ugovor do 1. decembra tekuće godine.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Kreditna podrška namenjena je za:

1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;

2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4) nabavku hrane za životinje;

5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera