ravago veliki

Za stare zanate bespovratno sedam miliona

Za stare zanate bespovratno sedam miliona

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje novac za unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju, a povećava konkurentnost.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica pd interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2018. godini.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je  unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini. Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme i repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora.

Iznos sredstava je 7.000.000,00 dinara, od čega 3.500.000,00 dinara za kapitalne subvencije i 3.500.000,00 dinara za tekuće.

Subvencionisani iznos se odobrava: 1. Za nabavku opreme u visini pd 100.000,00 do 300.000,00 dinara (sa PDV-pm); 2. Za nabavku repromaterijala u visini od 80.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-pm); Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo i uslovi učešća na Javnom konkursu definisani su Pravilnikom za dodelu bespovratnih sredstava za subvencipnisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2018. godini.

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava proisana je Pravilnikom.

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na licu koverte - ''Prijava na javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica pd interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji APV u 2018.godini'' poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 Rok za podnošenje prijava je 06. avgust 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4668, kao i na sajtu.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera