ravago veliki

Za sufinansiranje investicija Pokrajina daje 100 miliona

Za sufinansiranje investicija Pokrajina daje 100 miliona

Finansiraće se nabavka opreme za skladištenje, rashladne opreme, linija za pranje, berbu, sortiranje, pakovanje i transport proizvoda.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini. Cilj Konkursa je podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava dodelom bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda,  pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks paleta za transport i skladištenje proizvoda.

Po ovom Konkursu se dodeljuje do 100.000.000,00 dinara, a bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.Ako su podnosioci prijava fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije. 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara, odnosno 4.950.000,00 dinara za za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više namena. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine.

Pod prihvatljivim investicijama smatraju se nabavka opreme za skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište, zatim hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 4.500.000,00 odnosno 4.950.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Finansiraće se i nabavka rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori; Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Može se konkurisati i za nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Takođe i za nabavku opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Poljoprivrednici će moći da nabave i opremu-linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene

Konkurisaće se i za nabavkau boks paleta za transport i skladištenje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne podtačke, kao i za više namena. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to fizička lica nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Korisnik sredstava u sektoru voća u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća. Pravo na sufinansiranje investicije u ovom sektoru može da ostvari onaj ko u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Korisnik sredstava u sektoru povrća u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća. Pri tome u Registru poljoprivrednih gazdinstava mora da ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 25.05.2018. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa ove internet adrese.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera