ravago veliki

Poljoprivredna inspekcija sudu poslala 418 prijava

Poljoprivredna inspekcija sudu poslala 418 prijava

Iako ima manjak zaposlenih inspekcija je obavila 14.484 kontrola, uzeto je 500 uzorka raznih proizvoda. Pasivan status za 48 gazdinstava 

Sektor poljoprivredne inspecije objavio je izveštaj o radu za prošlu godinu. Ovaj sektor, kako se navodi u izveštaju, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na kontrolu najrazličitijih segmenata poljoprivrede.

To su: korišćenje poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju; kontrola redovne obrade poljoprivrednog zemljišta; kontrola promene namene poljoprivrednog zemljišta, kontrola izvođenja radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta; kontrola posedovanja ovlašćenja Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede za obavljanje poslova u oblasti zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; kontrola donošenja godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; kontrola vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; kontrola davanja u podzakup zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; kontrola pravnog osnova za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; kontrola vršenja investicionih radova na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini ili menjanje načina njegovog korišćenja  bez odobrenja zakupodavca; kontrola korišćenja pašnjaka; ostvarivanje programa mera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva; kontrola isplate premija, regresa i drugih subvencija i podsticajnih sredstava namenjenih unapređenju poljoprivredne proizvodnje i stočarstva i sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; ostvarivanje programa mera selekcije za unapređenje stočarstva; kontrola uključivanja poljoprivrednog zemljišta u organsku biljnu proizvodnju; kontrola ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje biljnog porekla, organske stočarske proizvodnje i organske proizvodnje vina, upis u registar jakih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrola metoda tehnoloških postupkaka u preradi, skladištenju, pakovanju i prevozu organskih proizvoda; kontrola ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje vina, rakije i drugih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrola ispunjenosti uslova za ovlašćivanje sertifikacionih organizacija za organsku proizvodnju; kontrola kontrole kvaliteta hrane za životinje biljnog porekla koju je obavezan da vrši proizvođač; inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; kontrola kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko za hranu biljnog i mešovitog porekla; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji duvanskih proizvoda i obradi duvana; kontrolu javnih skladišta; ispunjenost uslova za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića; ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta ovih proizvoda i sirovina upotrebljenih za njihovu proizvodnju; kontrola proizvodnje grožđa, voća, vina i rakije sa zaštićenim geografskim poreklom; kontrolu prometa i kvaliteta vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića u unutrašnjem prometu; kontrola rada kontrolnih organizacija, akreditovanih ovlašćenih laboratorija; kontrola bezbednosti pošiljaka grožđa za industrijsku preradu, vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola i piva  nakon uvoza i u izvozu, osim grožđa za industrijsku preradu; kontrola vođenja evidencije o proizvodnji i prometu ovih proizvoda; organizacija i vođenje Centralnog registra objekata za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje; a obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Shodno delokrugu rada, odnosno oblastima inspekcijskog nadzora, u Sektoru su obrazovane uže unutrašnje jedinice sa svojim delokrugom rada, i to:

            1.  Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište,

            2. Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo,

            3. Odeljenje poljoprivedne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda,

            4. Odeljenje poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna  i bezalkoholna pića.

 

U izveštajnom periodu inspektori Sektora su ostvarili sledeće rezultate rada:

 

1. januar – 31. decembar 2017. godine

 

1.

Izvršeno kontrola  

14.484

1.1.

- kontrole u redovnom i drugim vrstama nadzora 

9.412

1.2.

- kontrole po uredbama Vlade RS 

4.683

1.3.

- kontrole po zahtevu stranke – MTU 

389

1.4.

- ostalo

0

1.5.

- broj uzetih uzoraka u kontrolama 

500

2.

Podneto pravosudnim i drugim organima  

466

2.1.

- zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

294

2.2.

- prijava za privredne prestupe 

66

2.3.

- prijava za krivična dela 

58

2.4.

- inicijativa za utvrđivanje pasivnog statusa RPG

48

3.

Upravne mere 

1.844

3.1.

- broj rešenja o otklanjanju nedostataka, zabrani proizvodnje, zabrani stavljanja robe u promet, uništavanju robe i dr.

1.455

3.2.

- broj rešenja o MTU 

389

4.

- roba privremeno stavljena van prometa: 

 

4.1.

- alkohol i alkoholna pića

362.982 l

62.873.503,80 RSD

4.2.

- bezalkoh. pića

77.369 l

2.325.000,00 RSD

4.3.

- prehrambeni proizvodi biljnog  porekla

 43.813.287 kg               15.915 l              

854.657.605,00 RSD

 

- ukupno robe stavljeno van prometa:

      43.813.287 kg

           456.266 l

919.856.108,80 RSD

5.

- oduzeta / uništena roba

 

 

5.1.

- alkohol i alkoholna pića

124 l

144.210,00 RSD

5.2.

- bezalkoholna pića

 

 

 

- ukupno oduzete/uništene robe

124 l

144.210,00 RSD

            6.

Uplaćena naknada za promenu namene polj. zemljišta, od toga:

- po zahtevima investitora:

- po nalogu inspektora: 

213.469.486,00 RSD

 

212.764.474,00 RSD

705.012,00 RSD

7.

Obustavljena isplata novčanih sredstava: direktna plaćanja, premije...

145.084.013,26 RSD

 

 

I pored nedovoljnog broja zaposlenih u Sektoru, Sektor je sa postojećim brojem zaposlenih u izveštajnom periodu uspešno obavljao svoje poslove na celoj teritoriji RS, iako inspektori nisu zastupljeni u svim upravnim okruzima u potrebnom broju, odnosno u pojedinim upravnim okruzima ih ni nema. Taj problem je rešavan upućivanjem inspektora iz sedišta Sektora ili susednih upravnih okruga.

          Izvršeno je ukupno 14.484 kontrola. U kontrolama je uzeto 500 uzorka raznih proizvoda. Pravosudnim organima je podneto ukupno 418 zahteva odnosno prijava, i to:

- 58  krivičnih prijava,

- 66 prijava za privredni prestup, i

- 294 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Doneto je ukupno 1.844 rešenja po zahtevima privrednih subjekata za utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje delatnosti; uslova za obavljanje proizvodnje, prometa i javnih skladišta; proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića; otklanjanju nedostataka, zabranama i sl.

Upravi za agrarna plaćanja, Beograd, odnosno Upravi za trezor, Beograd podneto je ukupno 48 inicijativa za stavljanje poljoprivrednih gazdinstava u pasivni status.

U Budžet Republike Srbije uplaćeno je ukupno 213.469.486,00 dinara za promenu namene poljoprivrednog zemljišta.

Na osnovu konstatovanih nepravilnosti kod korisnika podsticajnih sredstava, očekuje se da Uprava za agrarna plaćanja na osnovu zapisnika inspektora obustavi isplatu 145.084.013,26 dinara za ovaj period.

 

           

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera