delta

Predaja zahteva za kredite produžena do 1. decembra!

Predaja zahteva za kredite produžena do 1. decembra!

Krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom se odobravaju  na rok od jedne do tri godine uz kamatu jedan ili tri odsto.

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške poqoprivrednicima i preduzetnicima. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila ugovor do 1. decembra 2017. godine. Prvobitni rok je bio 1. novembar.

Podsetićemo, krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

U stočarstvu pravo na kreditnu podršku ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

 1. kvalitetnih priplodnih junica,  

 2. kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina,

 3. teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg,

 4. kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu,

 5. jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg,

 6. jaradi za tov telesne mase do 15 kg,

 7. kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu…

Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

 1. semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo,

 2. svih vrsta đubriva

 3. svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Kada je o poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi reč, pomoć se ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:  

 1. traktore i traktorske kabine,  

 2. mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,

 3. mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

 4. mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova…

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

S. Kuprešanin

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera