ravago veliki

Voćni sokovi moraće biti precizno deklarisani

Voćni sokovi moraće biti precizno deklarisani

Novi Pravilnik stupa na snagu 1. jula 2020. godine,  a proizvodi koji su deklarisani pre početka primene ovog pravilnika mogu biti u prometu najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu.

 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnog soka, voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka, koncentrisanog voćnog soka, voćnog soka dobijenog vodenom ekstrakcijom, dehidrisanog voćnog soka, kao i voćnog nektara, i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda, fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda, senzorska i fizička svojstva, vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda, tehnološke postupke proizvodnje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

 Proizvodi koji se stavljaju u promet, deklarisani su i označeni u skladu sa ovim pravilnikom moraju da sadrže i sledeće podatke:

1) ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, u nazivu proizvoda reč „voće” može da se zameni nazivom te vrste voća (npr. naziv: „voćni sok jabuke” zamenjuje se nazivom: „sok jabuke”);

2) za proizvode koji se proizvode od dve ili više vrsta voća, osim u slučaju kada se koristi sok od limuna i/ili limete, naziv proizvoda se sastoji od naziva upotrebljenog voća, prema opadajućem redosledu, na osnovu količine upotrebljenog voćnog soka ili voćne kaše, kako je navedeno u popisu sastojaka;

3) ako se proizvod dobija od tri ili više vrsta voća, nazivi voća u nazivu proizvoda mogu da se zamene izrazom: „od više vrsta voća”, ili sličnim rečima ili brojem upotrebljenih vrsta voća.

Voda koja se isključivo dodaje koncentrisanom voćnom soku i koncentrisanoj voćnoj kaši, radi vraćanja u prvobitno stanje, pri čemu je količina dodate vode jednaka količini vode koja je izdvojena prilikom njegovog koncentrisanja, ne mora da se navodi u spisku sastojaka.

 Ako se voćnom soku dodaje voćna pulpa ili čestice voćnog tkiva u količini većoj od one koja im je tehnološkim postupkom uklonjena, to treba da se navede na deklaraciji proizvoda, u spisku sastojaka.

Kod mešavine voćnog soka i voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka kao i kod voćnog nektara, koji je delimično ili u potpunosti dobijen od jednog ili više vrsta koncentrisanih voćnih sokova i/ili koncentrisanih voćnih kaša, na deklarlaraciji proizvoda navode se reči: „proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše” ili „delimično proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše”.

Kod voćnog nektara, na deklaraciji treba da se navede minimalan sadržaj voćnog soka, voćne kaše ili mešavine tih sastojaka rečima: „udeo voća: najmanje...%”.

Pri označavanju koncentrisanog voćnog soka koji nije namenjen isporuci krajnjem potrošaču, mora se navesti da li je dodat i u kojoj količini limunov sok, sok od limete ili materije za regulisanje kiselosti u skladu sa propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Zahtevi ovog propisa se ne primenjuju na voćne sokove i određene srodne proizvode namenjeni za ljudsku upotrebu koje su zakonito stavljeni na tržište, ostalih zemalja Evropske unije ili Republike Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve bezbednosti i zaštite drugog javnog interesa ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim pravilnikom.

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

(Agrosmart)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera