ravago veliki

Bayer sinonim za uspešnu zaštitu useva od setve do žetve

Bayer sinonim za uspešnu zaštitu useva od setve do žetve

 Re­cept za uspe­šnu pro­iz­vod­nju je in­te­gral­ni pri­stup, od­no­sno op­ti­ma­lan oda­bir sor­ti­men­ta, agro­teh­nič­kih me­ra i teh­no­lo­gi­ja za­šti­te bi­lja.

Raz­voj ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja ko­je ne na­ru­ša­va­ju sta­nje ži­vot­ne sre­di­ne je­di­ni je na­čin da se od­go­vo­ri na ras­tu­će po­tre­be svet­skog tr­ži­šta, o bi­lo ko­joj teh­no­lo­gi­ji da je reč. Ovo se mo­žda u naj­ve­ćoj me­ri od­no­si na seg­ment pro­iz­vod­nje hra­ne, jer svet­ska po­pu­la­ci­ja ne­pre­sta­no ra­ste. Kom­pa­ni­ja Bayer, li­der u seg­men­tu za­šti­te use­va u po­ljo­pri­vre­di, svo­je po­slo­va­nje za­sni­va upra­vo na ino­va­ci­ja­ma, s ci­ljem da svo­jim ko­ri­sni­ci­ma omo­gu­ći odr­ži­vo, ali i pro­fi­ta­bil­no po­slo­va­nje. Ši­roj jav­no­sti ova kom­pa­ni­ja po­zna­ta je i kao pro­iz­vo­đač le­ko­va. Po­ljo­pri­vred­ni­ci, me­đu­tim, zna­ju da u ovoj kom­pa­ni­ji i nje­nom sek­to­ru Crop Sci­en­ce ima­ju si­gur­nog part­ne­ra ko­ji će im po­mo­ći da pra­vo­vre­me­no i efi­ka­sno za­šti­te svo­je use­ve od pa­to­ge­na i ko­ro­va.

- Kom­pa­ni­ja Bayer ima li­der­sku po­zi­ci­ju i naj­ve­ći tr­ži­šni udeo pre­pa­ra­ta za za­šti­tu bi­lja u Sr­bi­ji, a fo­kus po­slo­va­nja usme­ri­li smo na di­rekt­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma sa že­ljom da za­jed­nič­ki s nji­ma una­pre­di­mo ovu oblast, ka­že ge­ne­ral­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Bayer u Sr­bi­ji, Mi­o­drag Stan­ko­vić i is­ti­če da je ova kom­pa­ni­ja na tr­ži­štu na­še ze­mlje pri­sut­na 20 go­di­na, dok su pro­iz­vo­di ove kom­pa­ni­je pri­sut­ni mno­go du­že.

Na­po­mi­nje i da se po­slov­na po­li­ti­ka kom­pa­ni­je te­me­lji na ne­pre­kid­nom is­tra­ži­va­nju i pro­na­la­že­nju kva­li­tet­nih, no­vih re­še­nja za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va, šte­to­či­na i bo­le­sti u use­vi­ma i za­sa­di­ma či­jim se pra­vil­nim ko­ri­šće­njem ne na­ru­ša­va sta­nje ži­vot­ne sre­di­ne. Poljoprivrednici­ma su na ras­po­la­ga­nju pre­pa­ra­ti ko­ji ga­ran­tu­ju da će nji­ho­vom pra­vo­vre­me­nom i pra­vil­nom pri­me­nom sva­ki usev bi­ti za­šti­ćen to­kom či­ta­ve ve­ge­ta­ci­je, od­no­sno od se­tve i sad­nje, pa sve do že­tve, od­no­sno ber­be.

- Za­hva­lju­ju­ći na­po­ri­ma na­ših struč­nja­ka ko­ji na te­re­nu sa­ra­đu­ju s pro­iz­vo­đa­či­ma s ci­ljem da pro­ble­me s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju u pro­iz­vod­nji re­še br­zo i efi­ka­sno, mi na­sta­vlja­mo sa uspe­šnim po­slo­va­njem u Sr­bi­ji, upr­kos broj­nim iza­zo­vi­ma u pro­iz­vod­nji i do­ma­ćem tr­ži­štu, objašnja­va Stan­ko­vić.

Kom­pa­ni­ja Bayer je to­kom pro­šle, a ta­kva je prak­sa bi­la i pret­hod­nih go­di­na, or­ga­ni­zo­va­la niz edu­ka­tiv­nih pre­da­va­nja i ra­di­o­ni­ca, struč­nja­ci su u stal­nom kon­tak­tu s po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, na po­ziv do­la­ze na nji­vu i re­ša­va­ju kon­kret­ne pro­ble­me. Ta­ko­đe, u ci­lju što efi­ka­sni­jeg poslova­nja, us­po­sta­vi­li su ne­ko­li­ko ko­ri­snih agro­ser­vi­sa kao što su ve­sti iz za­šti­te bi­lja, agro­prog­no­za, kon­takt-ser­vis, a sve s ci­ljem da se po­ljo­pri­vred­ni­ci na vre­me oba­ve­ste o to­me šta ih oče­ku­je na par­ce­la­ma i ka­ko da naj­bo­lje od­ne­gu­ju use­ve.

Naj­vi­še re­še­nja ova kom­pa­ni­ja nu­di ka­da su u pi­ta­nju naj­zna­čaj­ni­ji ra­tar­ski use­vi po­put ku­ku­ru­za, str­nih ži­ta i še­ćer­ne re­pe, za­tim ulja­ri­ce, po­vr­će i vo­će.

- Ono na če­mu po­seb­no in­si­sti­ra­mo je­ste pro­fe­si­o­na­lan tret­man se­me­na, ko­ji se od­ra­đu­je is­klju­či­vo u cen­tri­ma za tu na­me­nu i uz stru­čan nad­zor. Ako se ovaj po­sao oba­vi kva­li­tet­no, uz po­što­va­nje svih pro­pi­sa­nih stan­dar­da, go­to­vo da ne­ma mo­guć­no­sti da do­đe do ne­že­lje­nih po­sle­di­ca po oko­li­nu, ob­ja­šnja­va Stan­ko­vić.

Na­vo­di i da se u Bayer-u in­ten­ziv­no ra­di na iz­na­la­že­nju i una­pre­đe­nju kom­plet­nih re­še­nja za tret­man str­nih ži­ta. Ka­da je u pi­ta­nju za­šti­ta ku­ku­ru­za, fo­kus je na in­te­gral­nom pri­stu­pu upo­tre­be her­bi­ci­da s ci­ljem da se što uspe­šni­je su­zbi­ju re­zi­stent­ni di­vlji si­rak i dru­gi ko­ro­vi. Upore­do se raz­vi­ja­ju i no­ve teh­no­lo­gi­je, pa je ta­ko za še­ćer­nu re­pu raz­vi­je­na Con­vi­so Smart teh­no­lo­gi­ja, ko­ja omo­gu­ća­va efi­ka­sni­ju za­šti­tu ovog use­va. Osim ovih po­slo­va, kom­pa­ni­ja će u na­red­nom pe­ri­o­du, ka­ko je na­ja­vio Stan­ko­vić, ra­di­ti i na in­ten­zi­vi­ra­nju za­šti­te ulja­nih kultu­ra. Na­po­me­nuo je i da ova kom­pa­ni­ja, iako fo­ku­si­ra­na na stva­ra­nje sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja, u svom asor­ti­ma­nu ima i ne­ko­li­ko pri­zna­tih sor­ti ulja­ne re­pi­ce.

Ono što će uti­ca­ti na rad kom­pa­ni­je Bayer u na­red­nom pe­ri­o­du je­ste i pri­la­go­đa­va­nje pro­me­na­ma kli­me ko­je su po­sta­le re­al­nost i je­dan su od bit­nih fak­to­ra ko­ji uti­ču na vi­si­nu pri­no­sa i kva­li­tet po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da.

- Po­ljo­pri­vre­da je u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va fa­bri­ka pod otvo­re­nim ne­bom, pa je sa­mim tim iz­lo­že­na kli­mat­skim pro­me­na­ma ko­je uti­ču na sve ele­men­te pro­iz­vod­nje, uklju­ču­ju­ći i za­šti­tu bi­lja. Sma­tra­mo da je re­cept za uspe­šnu pro­iz­vod­nju in­te­gra­lan pri­stup, od­no­sno op­ti­ma­lan oda­bir sor­ti­men­ta, agro­teh­nič­kih me­ra i teh­no­lo­gi­ja za­šti­te bi­lja, sma­tra Stan­ko­vić i upo­zo­ra­va da će pro­me­ne kli­me u bu­duć­no­sti bi­ti sve iz­ra­že­ni­je pa će, u tom smi­slu, bi­ti sve va­žni­ji od­go­vo­ran pri­stup po­slo­va­nju u po­ljo­pri­vre­di.

Stan­ko­vić je upo­zo­rio sve pro­iz­vo­đa­če da slu­ša­ju sa­ve­te stru­ke, jer to je je­di­ni na­čin da se pre­pa­ra­ti ko­ri­ste na bez­be­dan i efi­ka­san na­čin. Naj­ve­ću sprem­nost u ovom po­gle­du, po nje­go­vim re­či­ma, po­ka­zu­ju ve­ći i sred­nji pro­iz­vo­đa­či, ko­ji su pod­jed­na­ko sprem­ni da ula­žu u opremu, se­me, đu­bri­vo, ali i svo­ju edu­ka­ci­ju, što je ve­o­ma va­žno.

Bayer je, ta­ko­đe, član udru­že­nja pro­iz­vo­đa­ča sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja SEC­PA, ko­je se za­la­že za edu­ka­ci­ju pro­iz­vo­đa­ča o bez­bed­noj upo­tre­bi ovih sred­sta­va, va­žno­sti no­še­nja za­šti­ti­ne opre­me, ali i zbri­nja­va­nja am­ba­la­žnog ot­pa­da.

Sve na­ve­de­no, ka­ko je na­gla­sio Stan­ko­vić, do­pri­ne­će da se stvo­re uslo­vi za odr­ži­vi raz­voj po­ljo­pri­vre­de, pro­iz­vo­đa­či­ma omo­gu­ći da pro­iz­vo­de bez­bed­nu i zdra­vu hra­nu vi­so­kog kva­li­te­ta i do­pri­ne­se bo­ljem ži­vo­tu. A upra­vo to je mi­si­ja kom­pa­ni­je Bayer na ko­joj će ra­di­ti u ovoj, ali i go­di­na­ma ko­je do­la­ze, i to ne sa­mo u Sr­bi­ji ne­go i u či­ta­vom sve­tu.

Bayer bez za­dr­ške pri­stu­pa re­ša­va­nju ve­li­kih dru­štve­nih iza­zo­va da­na­šnji­ce, kroz ino­va­ci­je, na­u­ku i od­go­vor­no po­slo­va­nje. Po­ljo­pri­vre­da se su­o­ča­va s naj­ve­ćim iza­zo­vom na­šeg vre­me­na, ka­ko pro­iz­ve­sti do­volj­nu ko­li­či­nu kva­li­tet­ne hra­ne i na­mir­ni­ca za dodat­nih tri mi­li­jar­de lju­di na sve­tu do 2050. go­di­ne, na eko­lo­ški odr­živ na­čin. Odr­ži­va po­ljo­pri­vre­da zna­či od­go­vor­nu po­ljo­pri­vre­du. Po­dr­ška po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma da ko­ri­ste mo­der­ne, pa čak i di­gi­tal­ne po­ljo­pri­vred­ne teh­no­lo­gi­je mo­že do­ne­ti ogro­man do­pri­nos u oču­va­nju pri­rod­nih re­sur­sa.

Izvor:Poljoprivrednik

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera