ravago veliki

Kako čuvati žito od štetočina, korova i bolesti

Kako čuvati žito od štetočina, korova i bolesti

Na parcelama gde se utvrdi prisustvo glodara potrebno je uraditi suzbijanje. Zaštita od korova može se započeti čim temperature dnevne a i noćne prelaze 5 stepeni 

Zaštita od štetočina:

Glodari - U toku zime posle skidanja snežnog pokrivača, potrebno je pregledati useve na prisustvo glodara. Populacija glodara u toku jeseni 2016.godine nije predstavljala značajnu opasnost po ozime useve. Bez obzira na značajno manju brojnost nego u 2014 i 2015.godini potrebno je odmah po skidanju snežnog pokrivača (tamo gde ga ima) pregledati useve i utvrditi brojnost aktivnih jama. Na svim parcelama gde se utvrdi prisustvo glodara potrebno je uraditi suzbijanje. Za tretiranje koristiti mamke na bazi cinkfosfida, bromodiolona, suradiolona i dr. Voditi računa da se mamci odlažu u jame kako bi se sprečilo trovanje divljači. Takođe je bolje koristiti mamke koji su otporni na vllagu, kako bi imali duže dejstvo.

Zabrus tenebrioides - Žitni bauljar je u jesenjem periodu već pravio oštećenja, a oštećenja se mogu očekivati i u toku proleća.Oštećenja od bauljara su trajna, oštećeni usev se ne može oporaviti, pa je neophodno odmah po povećanju temperatura pregledati parcele ged je setva obavljena u monokulturi, parcele koje su jesenas već bile zaražene od bauljara i parcele koje se graniče sa prošlogodišnjim žitom. Tretirati odmah po uočavanju oštećenja insekticidima na bazi fenitrotiona, monokrotofosa, hlorpirifosa idr.

Oscinella frit – švedska mušica - Pregledajući strna žita ove jeseni uočila sam pojavu propadanja centralnog lista na raži i pojedinim parcelama pšenice i ječma. Pregledom je ustanovljeno prisustvo larvi švedske mušice.

Štetočina prezimljava u stadijumu odrasle larve u stabljikama ozimih žita. Sada ih možemo naći u mladim biljkama, pa je potrebno pregledati useve. Na usevima gde je zaraza konstatovana potrebno je utvrditi broj zaraženih biljaka i po potrebi planirati hemijsku zaštitu.

Žitne stenice – Eurigaster sp. U 2016. godini oštećenja i pojava uočeni su na svim lokalitetima koje pokriva PSS Vrbas - opštine Vrbas, Bečej, Kula i Srbobran. Oštećenja su uglavnom uočena na parcelama pšenice pored drvoreda, šumica i šipražja.Smatra se da suzbijanje treba uraditi na poljima gde se na m2 uoči 3-4 primerka imaga u proleće nakon migracije sa mesta prezimljavanja. Tretiranja se izvode na larvama III i IV stupnja. Na usevima semenske pšenice tretiranja se obavljaju kada na m2 ima jedan imago, pre nego počnu oštećenja. Za hemijsko tretiranje koriste se insekticidi  a.m. hlorpirifosa (Pyrinex,Kozma) , fenitrotiona (Fenitrotion 50-EC), lambda-cihalotrina (Grom) i dr.

Zaštita od korova:

Na jednom delu parcela već se može uočiti zakorovljenost pre svega gorušicom koja se pojavila već u jesenjem periodu. Zaštitu od korova može započeti čim temperature dnevne a i noćne prelaze 5 stepeni C. Useve pregledati na prisustvo korova, ako je potrebno sačekati da korovi niknu pa tek onda početi sa tretmanima. Faza razvoja pšenice i ječma je veoma važna, tretiranja obaviti u fazi bokorenja pa do formiranja prvog kolenca. Samo mali broj herbicida se može koristiti i u kasnijim fazama razvoja, ali ova tretiranja treba izbegavati jer mogu da utiču na smanjenje  prinosa.

Herbicid i dozu primene birati na osnovu vrste korova koji dominiraju na parceli, faze uzrasta korova i faze razvoja useva. U strnim žitima se tretiraju jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.

Najčešće se tretiranje korova izvodi u fazi sredine bokorenja pa do pojave drugog kolenca kod pšenice, korovi su u to vreme u fazi od 2-3 lista, a koriste se herbicidi na bazi 2,4 D ( Maton, Esteron i dr.), u dozi od 0,5-1 l/ha,( Herbocid, Poljosan idr.) u dozi od 1,5-2 l/ha.

Za kasnija tretiranja koristiti herbicide na bazi metsulfuron-metila (Laren 60-PX, Meteor, Metmark,Mezzo 60-WG i dr.) u dozi od 10g/ha uz dodatak okvašivača u dozi od 1 dcl/100 l vode.

Ukoliko na parceli preovladava palamida (Cirsium arvense), kamilica ( Matricaria camamila) koristiti herbicide na bazi klopiralida (Lontrel-100, Hemoklop 100-SL idr.)  kada  je korov u fazi rozete ( 15 cm).

Za tretiranje Galium aparine ( prilepača ) koristiti herbicide na bazi fluroksipir-meptil-heptil ( Starane - 250, Bonaca EC idr.).

Za tretiranje korova u strnim žitima postoji veliki broj herbicida pa se dobrim izborom mogu suzbiti svi ekonomski značajni širokolisni korovi.

Zaštita od bolesti:

U prvom delu vegetacije žita oboljevaju najčešće od raznih vrsta pegavosti lista i stabljike, pepelnice, septorije, rđe i dr. Intenzitet zaraze kao i vrsta pegavosti zavisi umnogome od klimatskih faktora, prisustva inokuluma u biljnim ostacima, zdravstvenog stanja semena kao i od otpornosti ili tolerantnosti sorte.

U jesen 2016.godine posle nicanja pšenice i ječma na mladim biljkama već se konstatovala pojava rđe, septorije i na nekim usevima pepelnice. Tretiranja se obavljaju kada je 30 % biljne mase već zaraženo ili ima simptome zaraze. Postoji veliki broj fungicida koji daju odlične rezultate, ali je neophodno utvrditi  prisustvo i vrstu bolesti, stepen zaraze, pa se tek nakon toga odlučiti koji je naj efikasniji  (Rias 300- EC,Tilt 250-EC, Bumper 25-EC,Falcon EC-460,Impact 25-SC, Amistar extra,Sphere, Artea 330-EC, Duet ultra I dr.).

(Dipl.ing. Katarina Radonić, PSS Vrbas)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera