ravago veliki

Ko na njivi ne ume s pesticidima u velikoj je opasnosti

foto:pixabay
foto:pixabay

Toksikološka ispitivanja se ne smeju obavljati na ljudima, pa se u tu svrhu koriste zamorci (miševi, pacovi, zečevi). Može biti akutna i hronična toksičnost

Termin toksičnost se odnosi na stepen do kog neka supstanca može oštetiti organizam. Kada se govori od toksičnosti pesticida, onda taj termin označava sposobnost pesticida da izazove povredu ili bolest. Neki pesticidi su opasni nakon jednog izlaganja (kontakt s pesticidom - digestivni, dermalni, inhalacioni), a drugi nakon nekoliko izlaganja.

Određivanje toksičnih efekata pesticida na ljude nije jednostavno. Toksikološka ispitivanja se ne smeju obavljati na ljudima, pa se u tu svrhu koriste zamorci (miševi, pacovi, zečevi). Na osnovu istraživanja obavljenih na zamorcima, procenjuje se toksičnost pesticida na ljude.

Akutna toksičnost: akutna toksičnost je mera koja pokazuje koliko je pesticid otrovan za životinje ili ljude posle samo jedne izloženosti. Pesticid sa visokom akutnom toksičnošću može biti smrtonosan čak i ako je samo mala količina apsorbovana. Vrednosti akutne toksičnosti se obično daju za oralne, dermalne ili inhalacione puteve izloženosti.

Standardni toksikološki termin je LD50 (lethal dose 50, tj. smrtonosna doza 50) i on označava onu dozu koja ubija polovinu životinja na kojima se vrši testiranje. LD50 se izražava u miligramima otrovne supstance po kilogramu telesne težine. Što je niža doza LD50 to znači da je potrebno manje otrovne supstance da izazove smrtnost, tj. što je niža doza LD50 to znači da je sustanca opasnija.

Inhalaciona toksičnost se predstavlja oznakom LC50, ili kao koncentracija pesticida u ukupnoj zapremini vazduha koja izaziva smrt kod 50 % ispitivanih eksperimentalnih životinja.

Vrednosti LD50 i LC50 se obično ispituju sa aktivnom supstancom pesticida. Međutim, formulisani proizvod (preparat), koji sadrži i aktivnu supstancu i inertne sastojke, je manje toksičan. Na primer, oralni LD50 aktivne supstance karbaril je 256 mg/kg, dok je kod praparata Sevin, čija je aktivna materija karbaril, oralni LD50 > 2000 mg/kg.

Hronična toksičnost: se odnosi na štetne efekte koji se mogu pojaviti posle ponovljenih uzastopnih izloženosti malim količinama otrovne supstance tokom nekog vremena. Nije moguće proceniti hroničnu toksičnost pesticida na isti način na koji se LD50 i LC50 koriste, da bi se odredila akutna toksičnost.

Za razliku od akutnog trovanja, simptomi hroničnog trovanja se mogu pojaviti nekoliko nedelja, meseci ili čak godina nakon izloženosti pesticidu. Kada se simptomi konačno pojave, teško je dokazati direktnu vezu između simptoma i ranije izloženosti. Simptomi hronične toksičnosti mogu da se pojave kao tegobe koje polako napreduju, kao što je porast teškoća pri disanju ili osetljivost kože (alergija), nakon uzastopnog korišćenja pesticida. Ponekad, kao efekat hroničnog toksičnog delovanja, može nastati rak (kancer).

Najveći rizik da se ispolje simptomi akutne ili hronične toksičnosti je kod radnika koji rade u proizvodnji i onih koji primenjuju pesticide, a koji su izloženi visokom nivou pesticida tokom više godina.

Oni koji primenjuju pesticide, a pridržavaju se uputstava označenih na deklaracijama i u uputstvima za primenu, i nose zaštitnu odeću, obuću i maske, nisu u opasnosti od izloženosti pesticida.

Mast. inž. zaštite bilja Stojan Jevremović

PSS Institut Tamiš

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera