ravago veliki

Odgovornom primenom pesticida do bezbedne hrane

Odgovornom primenom pesticida do bezbedne hrane

Pravilna primena podrazumeva praćenje i prognozu štetnih organizama, pravilno korišćenje i rukovanje pesticidima.

Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji ispoljavaju sledeće efekte: uništavaju štetne organizme, sprečavaju delovanje štetnih organizama na drugi način suzbijaju štetne organizme. U pesticide spadaju i neke hemikalije koje se primenjuju da bi delovale na gajene biljke.

U štetne organizme spadaju beskičmenjaci (insekti, grinje, krpelji i dr.) , prouzrokovači bolesti bilja (gljive, bakterije, virusi i dr.),korovi, štetni glodari (pacovi, miševi i dr.), puževi i drugi štetni životinjski organizmi.

Pesticidi predstavljaju određeni rizik za ljude i životnu sredinu a cilj je da se smanji taj rizik na najmanju moguću meru u cilju dobijanja zdravstveno bezbedne hrane sa aspekta primene pesticida.

Pravilna primena pesticida podrazumeva : praćenje i prognozu štetnih organizama, njihovo pravilno korišćenje i pravilno rukovanje pesticidima.
Pravilna primena pesticida je osnov uspešne zaštite bilja i zaštite čovekove sredine i ona doprinosi boljoj efikasnosti pesticida kao i ekonomskoj opravdanosti primene.

Osnovni principi pravilne primene pesticida su:
-Primena u skladu sa registracijom pesticida
-sa deklaracijom i uputstvom za upotrebu
-sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja
-na način kojim se ne ugrožava život ljudi, životinja
-na način kojim se ne ugrožava životna sredina

Cilj prognoze je da se smanji i racionalizuje upotrebu pesticida i samim tim doprinese očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine, određivanjem optimalnih rokova zaštite.
Prognoza je osnov integralne zaštite bilja.

Integralna zaštita bilja podrazumeva primenu svih mera koje se primenjuju u cilju smanjenja brojnosti insekata kao i intenzitet napada patogena (primena svih nepesticidnih mera u koje spadaju agrotehničke, pomotehničke, mehaničke, biološke i i druge mere) i primena hemijskih mera kada se pređe prag štetnosti štetnih organizama.

Metode prognoze se zasnivaju na poznavanju biologije razvoja štetnih organizama uz korišćenje automatskih meteoroloških stanica, korišćenje alata (feromonskih, lovnih i žutih lepljivih klopki, svetlosnih lampi). Кorišćenjem navedenih alata prati se dinamika leta insekata i u korelaciji sa temperaturama se primenjuju modeli zaštite za pojedine štetočine i na osnovu toga se preporučuju tretmani koji bi bili najefikasniji u datom momentu. Uz korišćenje meteoroloških podataka se rade prognoze pojave bolesti i procenjuju mogućnosti ostvarenja zaraze patogena (Venturia inaequalis, Plasmopara viticola, Phytophtora infestans i drugi) i na osnovu toga se preporučuju preventivni tretmani koji su i najefikasniji u zaštiti od mnogih patogena.

Izvor:PSSS

 

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera