ravago veliki

Oprez, povoljni uslovi za razvoj bolesti vinove loze

Oprez, povoljni uslovi za razvoj bolesti vinove loze

Infekcije plamenjačom i pepelnicom vinove loze u ovom periodu mogu da dovedu do drastičnih gubitaka prinosa i kvaliteta grožđa.

Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze potpuno razvijene cvasti do faze puno cvetanje (BBCH 53-65). 

Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa.

Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj navedenih patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u količini 0,04 l/ha  +

Mikal flash (fosetil aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

Larva S.titanus Oštećenja od L.botrana

 

 U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U pojedinim vinogorjima (fruškogorsko) registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba) u koncentraciji 0,03%.

U zasadima vinove loze zabeleženo je i prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora  fitoplazme Flavescence doree (prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze). S obzirom da je registrovano prisustvo samo larvi prvog razvojnog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne), mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

(PIS)

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera