ravago veliki

Plašimo se pesticida kao nekad veštica umesto da o njima učimo

foto:pixabay
foto:pixabay

Bez ­obzira ­na ­razvoj ­tehnologije, ­nekadašnji ­strahovi ­od nepoznatog ­su i ­dalje prisutni. Većina ljudi nikada ­nije došla u­ dodir­ ni­ sa­ jednim­ pesticidom, a protiv je 

Poslednjih ­godina­ dešavaju­ se ­ubrzane ­promene ­u­ oblasti­ zaštite­ bilja. Pre­ svega, ­došlo ­je­ do ujedinjavanja ili­ kupovina­ između­ velikih­ kompanija koje ­se ­bave ­pesticidima.­ I ­to­ nije ništa novo.­ Ovakve ­promene ­su ­se ­dešavale ­i­ u prošlosti. ­Motivi ­ukrupnjavanja ­kapitala ­su ­najčešće ­bili­ "kupovina­ tržišta", razvoj ­novih ­aktivnih ­materija ­i­ uštede. I ­danas ­su motivi ­verovatno ­isti, ­s ­tim što ­su ­"uštede" ­na ­prvom, a ­"razvoj" ­na ­poslednjem­ mestu.

­ Mi­ kao­ obični­ ljudi­ ne možemo ­mnogo ­da ­utičemo ­na­ ove ­promene. Kako­ bude, ­biće. Sledeća ­promena ­koja ­se ­dešava ­jeste smanjenje ­broja ­već ­dobro ­poznatih ­aktivnih materija. Iz­ raznih ­razloga, ­od ­kojih su ­bezbednost­ hrane ­i­ zdravlja ­ljudi ­najvažniji, ­neke ­od ­"starih" aktivnih ­materija ­su­ već ­izgubile ­dozvole ­i ­povučene ­su  sa ­tržišta. ­Ovakav ­trend ­će ­biti nastavljen ­i ­još mnogo­ aktivnih ­materija ­doživeće ­istu ­sudbinu. ­Ova ­promena ­će ­mnogo više­ uticati­ na­ "komplikovanje"­ tehnologije ­proizvodnje ­praktično ­svih ­gajenih kultura. ­Za ovu ­promenu ­se ­možemo ­polako­ pripremati­ uključivanjem­ novijih­ aktivnih ­materija ­u ­programe ­zaštite ­i ­sakupljanjem­ znanja ­i ­iskustava ­koja ­će ­nam u­ budućnosti­ i­ te­ kako­ dobro­ doći.­ Jer, komplikovano ­je ­samo ­ono ­što ­ne ­znamo. Bez ­obzira ­što ­je ukrupnjavanje ­kompanija­ najinteresantnija,­ a­ zabrana­ nekih aktivnih ­materija ­najkomplikovanija promena, najmoćnija ­promena­ je, ­svakako, ­sve veći­ uticaj­ javnog­ mnjenja­ na­ zaštitu­ bilja. 

Zahvaljujući jednostavnoj ­i ­brzoj­ komunikaciji,­ formiranje­ jedinstvenog,­ ili bar­ u­ velikom­ procentu­ jedinstvenog­ mišljenja­ o­ nekoj ­temi ­je ­sve ­jednostavnije. Tako­ formirano­ jedinstveno­ mišljenje velikog ­dela ­javnog mnjenja ­u ­stanju ­je ­da uradi ­divne ­stvari. ­Svakodnevno ­možemo pronaći­ primere­ pomoći­ onima­ kojima­ je pomoć­ potrebna.­ Za­ poštovanje­ su­ akcije za ­pomoć ­obolelima ­ili ­onima ­koji ­nemaju ­dovoljno. ­Takođe, ima­ mnogo ­divnih ­primera­ zaštite­ prirode,­ kulture,­ životinja ­itd. Međutim, ­u ­istoriji ­možemo­ pronaći ­i potpuno različite ­rezultate ­jedinstvenog mišljenja ­javnog ­mnjenja. ­Inkvizicija, ­fašizam,­ nacizam,­ svetski­ ratovi­ su­ samo neki­ od­ primera­ "uspeha" ­jedinstvenog ­mišljenja.

U ­čemu ­je ­razlika­ između­ ova­ dva potpuno­ suprotna­ rezultata­ jedinstvenog­ mišljenja? ­Ili ­da ­postavim ­jednostavno­ pitanje. ­Zašto ­se veštice ­više ­ne ­spaljuju? Negde ­oko ­1720.­ godine, ­posle ­višedecenijskog ­progona,­ prestalo ­se ­sa ­spaljivanjem veštica. ­Hiljade ­i ­hiljade­ žena­ je stradalo, ­jer ­ljudi ­nisu ­dovoljno ­znal i­ o prirodnim ­pojavama, ­pa ­su ­ih ­iz sopstvenog ­neznanja ­i ­straha ­optuživali ­za ­sve ­i svašta. ­Sve ­ono ­što ­ljudi ­ne ­znaju ­izaziva ­strah. ­A ­kada ­se ljudi ­ujedine ­i ­grupišu­ oko ­jedinstvenog­ straha ­zasnovanog ­na neznanju, ­rezultati ­mogu­ biti ­tragični ­za sve,­ pa­ i­ njih­ same. Danas ­se ­veštice ­više ­ne ­spaljuju. ­Ne zato ­što ­su ­ljudi ­shvatili ­da ­je ­sve ­to ­pogrešno već­ zato ­što ­je ­zakonom zabranjeno. ­Bez ­obzira ­na ­razvoj ­tehnologije, ­nekadašnji ­strahovi ­od nepoznatog ­su i ­dalje prisutni iIi ­veoma ­snažni.

A ­kako ­ljudi ­danas ­reaguju ­na ­pesticide i ­"prskanje"? ­Bez ­obzira ­što nikada ­nisu došli­ u­ dodir­ ni­ sa­ jednim­ pesticidom, bez ­obzira ­što ­o ­toj ­temi ­vrlo ­malo ­znaju, jedinstveno su­ protiv. Sam­ strah­ od ­pesticide ­sakriće ­podatke ­da ­se ­pesticidima ­rešavaju ­mnogi ­problemi u ­prirodi koji ­su­ opasni ­po ­čoveka. Zika ­virus­ i ­groznicu ­zapadnog ­Nila ­prenose­ komarci,­ a­ komarci­ se­ suzbijaju­ pesticidima. ­Kugu ­prenose ­buve ­koje žive ­na pacovima,­ a­ i­ pacovi­ i­ buve­ se­ suzbijaju pesticidima.­ Ce-ce­ muve,­ komarci­ malaričari, ­krpelji ­s ­lajmskom­ bolesti ­itd. ­su prenosioci­ oboljenja ­koja ­se ­suzbijaju pesticidima. Tri ­stotine ­godina ­učenja, ­obuka, ­edukacija, ­civilizacije ­nisu ­uspele ­da ­skroz potisnu­ strah­ od­ nepoznatog.­ Kada­ bi­ se dozvolilo ­i ­danas ­bi ­se­ veštice ­spaljivale. ­Tri ­stotine ­godina ­nije ­bilo ­dovoljno ­da ljudi ­nauče ­nešto ­tako ­jednostavno, jer ­su ­im ­misli ­bile ­obojene ­strahom. ­Taj isti ­strah­ prisutan ­je kada ­se­ ljudi ­suoče s ­pesticidima, ­koji ­su ­mnogo ­komplikovaniji,­ i­ neće­ se­ promeniti.­

Promeniće­ se zaštita­ bilja. Svakim­ danom­ se­ pojavljuje­ sve­ veći broj­ bioloških­ preparata­ koji­ su­ veoma bezbedni­ i­ mogu­ se­ koristiti i u­ klasičnoj ­i ­u ­organskoj ­proizvodnji. ­To ­je budućnost ­u ­zaštiti ­bilja ­koja ­mora ­obezbediti dovoljno hrane, ­s­ jedne,­ i ­biti ­prihvatljiva ­po ­svim ­kriterijumima­ (stručnim ­I ­javnim), ­s ­druge ­strane. ­I ­ono najvažnije, ­da  je­ bezbedno za ­ljude ­i ­prirodu. Čime­ god­ se­ bavili­ (proizvodnja,­ nauka,­trgovina...),­šta ­god želeli ­da ­uradimo­ uvek­ dolazimo­ do­ vrlo­ sličnog­ zaključka. ­Ako želimo ­da ­napredujemo­ i­ da učinimo­ nešto­ dobro­ i­ više,­ moramo­ da učimo. ­Primena ­bioloških ­preparata ­nije jednostavna. ­Pravilna ­i ­sve ­veća primena bioloških ­preparata ­je ­sledeće ­što ­treba­ da ­učimo ­zbog­ nas­ samih ­i ­zbog­ svih­ koji­ nas ­okružuju. Jedino ­tako ­se ­više ­nikada ­nećemo ­plašiti ­veštica.

 Dipl. ­inž.­ Siniša­ Ilinčić (tekst objavljen u listu "Poljoprivrednik")

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera