ravago veliki

Primećena pojava bolesti na suncokretu

 Primećena pojava bolesti na suncokretu

Pored meteoroloških parametara  na razvoj mrke pegavosti lista i bele truleži utiču i rokovi setve, broj biljaka po jedinici površine i plodored.

Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta u usevima suncokreta registrovani su simptomi mrke pegavosti na listu suncokreta (Alternaria helianthi) kao i bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) na prizemnom delu stabla.

Suncokret se nalazi u fenofazi puno cvetanje do kraja cvetanja (BBCH 65-69).

Meteorološki uslovi u poslednjim nedeljama (velike količine padavina na pojedinim lokalitetima sa visokim temperaturama) pogodovale su pojavi i razvoju bolesti na suncokretu.

 Mrka pegavost lista suncokreta (Alternaria helianthi) registrovana je na donjim listovima, a početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije povećavaju dok zaraženo tkivo nekrotira.

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) uočena je na prizemnom delu stabla u vidu tamnih pega koje prekriva beličasta micelija.

U unutrašnjosti stabla i korena obrazuje se veliki broj sklerocija.

Pored meteoroloških parametara (padavine, relativna vlažnost vazduha, temperatura) na razvoj bolesti utiču i rokovi setve,broj biljaka po jedinici površine i plodored. Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor zaraze, kratak plodored doprinosi pojavi bolesti na suncokretu

Izvo:PIS

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera