ravago veliki

Suzbijanje korova u usevima lucerke

Suzbijanje korova u usevima lucerke

Za period razvića lucerke do prvog košenja u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi

Lucerka je višegodišnja kultura koja se gaji nekoliko godina na istoj površini, obnavljaju se nadzemni delovi, postoje specifičnosti u sastavu i građi korovske zajednice i zbog toga se korovi u ovom usevu teže suzbijaju. Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su: Capsella bursa pastoris, Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicaule, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa i kasnije preovlađuju kasnoprolećni korovi – Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Setaria spp., Panicum crusgali.

Od višegodišnjih korova su prisutni Sorghum halepense, Cirsium arvense, Plantago lanceolata,Taraxacum oficinalle, Rumex crispus i drugi. Korovi se u usevu lucerke mogu suzbiti u fazi mirovanja vegetacije i tokom vegetacije. Prilikom zasnivanja lucerišta potrebno je pravilno odabrati parcelu. Poželjno bi bilo da je parcela oslobođena višegodišnjih korova, pre svih palamide, jer luceka zaostaje u porastu u delovima parcele na kojoj ima palamide. Važno je da za setvu lucerke koristimo deklarisano seme. Sa nedeklarisanim semenom često se poseju karantinski korovi i gotovo stalno takvo seme je zaraženo parazitnom cvetnicom - vilina kosica /Cuscuta spp./. Sve dalje mere koje se koriste za suzbijanje viline kosice ne daju zadovoljavajuće rezultate. Suzbijanje korova u fazi mirovanja vegetacije se obavlja protiv zimskih, zimsko-prolećnih i rano prolećnih korova. Nakon brzog nicanja, lucerka se sporo razvija u pocetnim fazama rasta i razvoja. Brz porast korova u istom periodu može dovesti do ugušivanja biljaka i velikog proređivanja useva, što znatno smanjuje dužinu eksploatacije lucerišta. Iz navedenih razloga za setvu lucerke treba izbegavati jako zakorovljene površine. Pravilan izbor herbicida pre svega zavisi od stanja useva i korovske flore na parceli.

Zaštita od korova pri zasnivanju lucerišta sa zasniva na primeni herbicida nakon nicanja lucerke i korova. Od primene herbicida inkorporacijom u praksi se odustalo zbog fitotoksičnosti – loš uticaj na porast lucerke.

Najbolji rezultati se postižu upotrebom herbicida koji efikasno deluju kad niknu i lucerka i korovi. Kao i sve mahunarke i lucerku ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku. U to vreme prisutni korovi su približno iste visine i to predstavlja presudni period za njenu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro što za posledicu ima loš porast i moguć gubitak otkosa. Ukoliko je zasejana njiva u to vreme zakorovljena korovima koji brzo zasenjuju i nadrastaju usev poželjna je primena preparata na bazi aktivne materije bentazon - Basagran, Bentamark, Galbenon u dozi 3 l/ha. Preparati na bazi aktivne materije bentazon najbolju efikasnost ispoljavaju primenom kada je lucerka visine 15 cm a korovi u fazi 2-6 listova. Odlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje. Optimalno je tretman izvesti u večernjim časovima kako bi se izbegle prolazne fitotoksičnosti na usevu koje se mogu javiti zbog visokih temperatura i jake insolacije.

Suzbijanje korova već zasnovanoj lucerki moguće je i primenom herbicida u fazi pre kretanja vegetacije. Preparati Sencor, Velton, na bazi aktivne materije metribuzin se primenjuju u već zasnovanoj lucerki – druga godina ili starija, tretiranjem rano u proleće pre kretanja vegetacije. Ovi preparati se primenjuju u količini 0.5 kg/ha na zemljištima sa 1.5-3% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Preparati Harmony, Okvir, Simphony na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil u količini 15 do 20 grama po hektaru primenjuju se kada je lucerka u drugoj godini ili starija tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije. Najefikasnije delovanje se postiže primenom kada su korovi u fazi početnog porasta. Radi proširenja spektra delovanja moguće je kombinovati preparate na bazi ove dve aktivne materije /metribuzin i tifensulfuron-metil/ i to u količini 0.5 kg/ha preparata na bazi aktivne materije metribuzin i 15 gr/ha preparata na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil. Naravno i u slučaju kombinovanja ove dve materije tretiranje se izvodi pre kretanja vegetacije u već zasnovanoj lucerki. Za suzbijanje korova u toku vegetacije mogu se primeniti preparati na bazi aktivne materije imazamoks - Pulsar, Ikarus, Kvazar. Ovi preparati se primenjuju tretiranjem kada je lucerka u fazi treće troliske. Primenom preparata na bazi aktivne materije imazamoks suzbijamo jednogodišnje travne i širokolisne korove. Preparati na bazi ove aktivne materije imaju i zemljišno delovanje - suzbijaju korove preko zemljišta kada su korovi u fazi klijanja. Najbolji rezultati se postižu primenom u ranijim fazama porasta kada su korovi u fazi 1 do 4 lista sa količinom primene 1 do 1.2 lit/ha.

Suzbijanje travnih korova Za suzbijanje travnih korova preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije cikloksidim - Focus Ultra. Preparat primeniti u količini od 1 lit/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 2 lit/ha. Najefikasnije dejstvo na korove se ispoljava kada su muhari u fazi do trećeg lista, a divlji sirak iz rizoma do faze šestog lista ili visine 20 cm. Uskolisni korovi u lucerki se mogu uspešno suzbiti i preparatima na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil - Fusilade Forte, Floyd; u kolicini od 0.8 do 1.2 l/ha. Ove herbicide treba primeniti u vreme kada su travni korovi u fazi 3 do 5 listova. Preparate na bazi aktivne materije kletodim - Rafal, Kletox, Select Super; primeniti kada su korovi u fazi razvoja od 2 do 5 listova. Količina primene je 0.8 lit/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 1.2 lit/ha za suzbijanje sirka iz rizoma, 2 lit/ha za suzbijanje pirevine.

Nikola Ostrogonac dipl.ing Savetodavac PSS Subotica

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera